Uprzejmie informujemy, iż Finanse dla Firm Piotr Witkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 4/6 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: adres e-mail, nr telefonu, dane adresowe, imię i nazwisko, stanowisko służbowe. Dane te były bezpośrednio pozyskane od Państwa, podczas przekazania naszej Firmie oferty handlowej, realizacji usługi, zapytania ofertowego lub wyrażenia zgody w korespondencji mailowej.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Finanse dla Firm Piotr Witkowski ul. Brzeźna 4/6, 90-303 Łódź. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Brzeźna 4/6, 90-303 Łódź lub e-mail: piotr.witkowski@finansefirm.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). b), c) lub f)RODO tj. wyrażonej zgody lub realizacji zamówienia lub realizacji usługi lub w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub utracenia celu, dla jakiego dane są gromadzone.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom usług doradztwa biznesowego i finansowego. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Finanse dla Firm Piotr Witkowski ujawnionej w CEDIG.

4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to
konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych,
 • innym odbiorcom danych, np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
  prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Finanse dla Firm Piotr Witkowski kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Administratora usług.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez Panią/Pana lub źródła publicznie dostępne (CEDIG).

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Informujemy również, że Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji Państwa przedstawicielom (pracownikom), których dane osobowe przetwarzamy w związku z naszymi kontaktami i współpracą biznesową.