Po ciężkich bojach udało się Ministerstwu Nauki wywalczyć zwolnienie uczelni i instytutów naukowych z procedur przetargowych przy zakupie aparatury badawczej. Jak podaje PAP „rząd przyjął 9 lipca 2013 r. propozycję zmian w prawie zamówień publicznych (PZP) dotyczących zwolnienia z obowiązku stosowania przez uczelnie i instytuty naukowe procedur przetargowych przy zakupie np. aparatury badawczej. W projekcie zmian ustalono podniesienie progów na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych, od których obowiązuje stosowanie PZP, do progów zapisanych w dyrektywie unijnej: do 200 tys. euro dla uczelni oraz do 130 tys. euro dla instytutów naukowych, z zachowaniem warunku równego dostępu wykonawców do tych zamówień.” Wprawdzie nie bardzo wiadomo, czemu próg dla uczelni jest wyższy, niż dla instytutów, ale i tak decyzja rządu eliminuje jedną z absurdalnych barier ograniczających organizowanie badań przez polskich naukowców.