W dobie spowolnienia gospodarki specjalną formę wsparcia dla  firm z sektora MSP uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyty z gwarancją de minimis są odpowiedzią na wzrost zatorów płatniczych w firmach, które wobec spowolnienia gospodarki opóźniają się w rozliczeniach z kontrahentami i nadmiernie przedłużają terminy rozrachunków i które wobec kłopotów z płynnością potrzebują dodatkowych środków w obrocie. Jest to też odpowiedź na obserwowany w ostatnich kilku miesiącach znaczny wzrost wymagań banków w stosunku do firm-kredytobiorców skutkujący zdecydowanym przykręceniem kurka z kredytami dla przedsiębiorstw, co ogranicza działalność firm i hamuje ich rozwój. Istota programu polega na tym, że firma może wystąpić do banku o udzielenie kredytu obrotowego, którego zabezpieczeniem w 60 procentach jest gwarancja de minimis (Skarbu Państwa). Eliminuje to podstawowy najczęściej problem z brakiem wystarczających zabezpieczeń kredytu, a zabezpieczeniem gwarancji jest jedynie weksel in blanco. Zacytujmy fragment informacji umieszczonej na stronie BGK  http://www.deminimis.gov.pl:

Gwarancja de minimis: to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w terminie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami; nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu; udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy.

Oprócz tych zalet jest jednak i wątpliwość – banki określają tzw. zdolność kredytową wnioskodawcy według własnych kryteriów, a z tym może być różnie.

PS. Przy wnioskowaniu o gwarancję de minimis bardzo ważną sprawą będzie sprawdzenie statusu wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże), bowiem system gwarancji jest pomocą publiczną. Bywa, że sprawa nie jest prosta, więcej szczegółów na blogu, patrz wpis "Status firmy rzecz ważna". Dodatkowo trzeba będzie też analizować poziom wykorzystania pomocy de minimis, bowiem może się okazać, że limit jest wykorzystany.